واحدها و خط تولید

.

تولید محصول

تصفیه اسید

سنگ شکن و آسیاب آهک

واحدهای جنبی Utility

خنثی سازی

انبار محصول و بارگیرخانه



خنثی سازی :

فلوئور جداسازی شده در واحد تصفیه اسید ابتدا بصورت گاز SiF4 و سپس در مجاورت آب به اسید فلوئور سیلیسیک ( پس آب واحد ) تبدیل و سپس در واحد خنثی سازی ضمن ترکیب با آهک هیدراته فاقد هر گونه سمیت شده و با کمک فیلتر پرس آب و مواد جامد آن از یکدیگر جدا خواهد شد. به نحوی که آبهای حاصل از این فرآیند به مصرف آبیاری فضای سبز کارخانه می رسد و باقیمانده که شامل فلوئور کلسیم می باشد بصورت ماده ای سفید رنگ جامد و فاقد هرگونه سمیت و بدون ضرر برای محیط زیست درمی آید.



بازگشت به صفحه قبل

بالای صفحه